دوره بازگشت سرمایه (pbp) مدت زمانی که طول می کشد تا جریانات نقدی تجمعی پروژه صفر شود. بعبارتی مدت زمانی است که طول می کشد تا سرمایه گذاری اولیه در پروژه با عایدات آن برابر شود. 

دوره بازگشت سرمایه یکی از روش‌های استاندارد ارزیابی طرح‌های اقتصادی است که به دلیل آسان بودن محاسبه آن توسط بیشتر تحلیل گران مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش معیار ارزیابی طرح، کوتاهی و بلندی زمان بازگشت سرمایه است. طرح‌های با دوره بازگشت سرمایه کوتاه‌تر جذابیت بیشتری نسبت به طرح‌هایی با دوره بازگشت بلندتر دارند. این روش بخصوص در هنگام مقایسه دو یا چند طرح با یکدیگر کاربرد دارد.

در محاسبه شاخص PBP ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود و جریانات نقدی با فرض دارا بودن ارزش یکسان در سال های مختلف، بایکدیگر جمع می شوند. از آنجاییکه در نظر گرفتن ارزش زمانی پول بر دقت و صحت محاسبات می افزاید، جهت رفع این مشکل، به جای شاخص PBP شاخص دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP) که مخفف Dynamic Payback Period است تعریف شده که در آن جریانات نقدی پس از تنزیل شدن بایکدیگر جمع می شوند.

پروژه الف: 

سال n /شرح اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
An جریانات نقدی ورودی  0 190  220  230  260  260
Bn جریانات نقدی خروجی  80  110  85  110  120  135   155  155
Cn=An-Bn خالص جریانات نقدی  80- 110-  85-  80 100 95  105  105
ΣCn خالص جریانات نقدی تجمعی   80- 190-  275-  195-  95-   105  210

همانگونه که ملاحظه می شود ارزش زمانی پول در این روش محاسبه در نظر گرفته نمی شود و از این حیث در مقایسه طرح ها شاخص دوره بازگشت سرمایه معیار دقیقی نخواهد بود. برای درک بهتر این موضوع پروژه الف و پروژه ب را که جمع عددی سرمایه گذاری و عایدات آنها برابر در نظر گرفته شده است را مقایسه نمایید. در پروژه ب بیشتر سرمایه گذاری در سال اول انجام می شود و با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول ارزش سرمایه گذاری در پروژه الف و ب متفاوت خواهد بود.در مثال فوق سالهای اول تا سوم سرمایه گذاری در پروژه انجام شده و از سال چهارم به بهره برداری خواهد رسید. بر اساس مثال فوق از آغاز سرمایه گذاری در طرح مدت 6 سال و از آغاز بهره برداری از طرح مدت 3 سال دوره بازگشت سرمایه خواهد بود.

پروژه ب:

سال n /شرح اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
An جریانات نقدی ورودی  0 110 250  250 260 260
Bn جریانات نقدی خروجی  170 50 55 90 120  125  155 155
Cn=An-Bn خالص جریانات نقدی  170- 50- 55-  20 130 125 105 105
ΣCn خالص جریانات نقدی تجمعی   170- 230-  275-  255-  125-  105 210

پروژه ج:محاسبه مقدار اعشاری دوره بازگشت سرمایه

سال n /شرح اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
An جریانات نقدی ورودی  0 170 250  250 260 260
Bn جریانات نقدی خروجی  170 50 55 90 110  125  155 155
Cn=An-Bn خالص جریانات نقدی  170- 50- 55-  80 140 125 105 105
ΣCn خالص جریانات نقدی تجمعی   170- 230-  275-  195-  55-  70  175 280

PBP= 5+(1-70/125)=5.44همانگونه که ملاحظه می شود جریانات نقدی تجمعی در سال ششم از شروع پروژه مثبت شده است، بنابر این مدت بازگشت سرمایه در این پروژه کمتر از شش سال است. برای محاسبه دقیقتر اولین عدد مثبت جریانات نقدی که در این پروژه در سال ششم است را بر عدد جریانات نقدی تقسیم و از عدد یک کم می کنیم تا مقدار اعشاری آن بدست آید. 

بنابر این دوره بازگشت سرمایه در پروژه ج برابر 5.44 سال از شروع ساخت و 2.44 سال از شروع بهره برداری از طرح خواهد بود.