جریان وجوه نقد (Cash Flow) کلیه مبالغ ورودی و خروجی یک پروژه سرمایه گذاری (صنعتی،خدماتی، تجاری و ... )  که تاثیر مستقیم بر نقدینگی پروژه دارد را جریان وجوه نقد گویند. 

جدول جریانات نقدی پروژه نشان دهنده کلیه مبالغ ورودی و خروجی و خالص جریانات نقدی (جریانات نقدی ورودی دوره مالی منهای جریانات نقدی خروجی همان دوره) در دوره یا دوره های مشخص بوده و در محاسبه برخی از شاخصهای مالی مانند (NPV,IRR,PI,...) استفاده می شود. 

 مثال جدول جریانات نقدی پروژه فرضی:

N: دوره (معمولا فصلی، 6 ماهه و یا سالانه) 1 2 3 4 5 6
جریان وجوه نقد ورودی(Total Cash Inflow) 0 0 100000 100000 100000 100000
جریان وجوه نقد خروجی(Total Cash Outflow) -100000 -50000 55000 55000 55000 55000
خالص جریان وجوه نقد(net cash flow) -100000 -50000 45000 45000 45000 45000

 

سرفصلهای صورت جریان وجوه نقد:

در اغلب کشورهای دنیا صورت جریان وجوه نقد در سه بخش اصلی طبقه بندی می شوند:

1- جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی: شامل وجوه نقدی است که بواسطه فعالیت داخل شرکت وارد یا خارج می شود، از قبیل وجوه نقد ورودی حاصل از فروش کالا و یا خدمات، وجوه نقد خروجی بابت پرداخت به کارکنان و ...

2- جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری: شامل وجوه نقدی است که بواسطه سرمایه گذاری های ثابت شرکت وارد و یا خارج می شود. بعنوان مثال خرید دارایی ثابت، فروش دارائی ثابت،ایجاد سپرده بلند مدت بانکی و ... 

3-جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای مالی: شامل وجوه نقدی است که بواسطه فعالیتهای مالی شرکت وارد یا خارج می شود، از قبیل انتشار سهام، پرداخت سود سهام ، تسهیلات دریافتی، بازپرداخت تسهیلات و ...

 

در ایران بر اساس استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان وجوه نقد به پنج بخش اصلی طبقه بندی بندی شده است.

سرفصلهای‌ اصلی‌ به شرح زیر می باشد:

1- فعالیتهای‌ عملیاتی‌،

2-بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،

3- مالیات‌ بر درآمد،

4- فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌،

5- فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.

جهت دریافت اطلاعات کامل به متن استاندارد حسابداری شماره 2 رجوع شود. 

 

نمونه  صورت جریان وجوه نقد در نرم افزار کامفار:

شرح/دوره فاز ساخت فاز بهره برداری ارزش قراضه
1 1 2 3 4 5
(A) کل جريانات نقدي ورودي‎ (Total Cash Inflow) 14,728.14 21,148.17 23,693.25 27,078.00 27,078.00 27,078.00 10,503.64
‎‏ جريانات ورودي وجوه‏‎ 14,728.14 839.67 0 0 0 0 0
    1-‎کل حقوق صاحبان سهام‎ 10,517.53 0 0 0 0 0 0
    2-‎کل وامهاي بلندمدت‎ 4,210.61 0 0 0 0 0 0
    3-‎کل تامين مالي کوتاه مدت‎ 0 839.67 0 0 0 0 0
‎‏ جريانات ورودي عملياتي‏‎ 0 20,308.50 23,693.25 27,078.00 27,078.00 27,078.00 0.00
    1-‎‏ درآمد فروش‏‎ 0 20,308.50 23,693.25 27,078.00 27,078.00 27,078.00 0.00
    2-‎‏ بهره سپرده هاي کوتاه مدت‏‎ 0 0 0 0 0 0 0
‎‏ ساير درآمدها‏‎ 0 0 0 0 0 0 10,503.64
(B) کل جريانات نقدي خروجي‎ (Total Cash Outflow) 14,728.14 19,980.05 22,788.68 25,909.47 25,770.91 26,018.97 221.58
‎‏ افزايش در داراييهاي ثابت‎ 14,517.53 0 0 0 0 0 0
    1-‎‏ سرمايه گذاريهاي ثابت‏‎ 14,110.31 0 0 0 0 0 0
    2-‎‏ مخارج پيش از توليد( خالص از بهره )‏‎ 407.22 0 0 0 0 0 0
‎‏ افزايش در داراييهاي جاري‏‎ 0 629.75 104.96 104.96 0 0 0
‎‏ هزينه هاي عملياتي‏‎ 0 13,901.28 16,060.06 18,218.84 18,218.84 18,218.84 0.00
‎‏ هزينه هاي بازاريابي‏‎ 0 622.84 636.38 649.92 649.92 649.92 0
‎‏ ماليات بر درآمد(شرکت)‏‎ 0 196.02 264.93 334.4 343.24 1,760.42 0.00
‎‏ هزينه هاي تامين مالي‏‎ 210.61 851.07 685.27 508.43 331.58 154.74 11.05
‎‏ بازپرداخت وام‏‎ 0 799.53 1,010.06 1,010.06 1,010.06 1,010.06 210.53
‎‏ سود سهام‏‎ 0 2,979.56 4,027.01 5,082.86 5,217.26 4,225.00 0.00
‎‏ استرداد حقوق صاحبان سهام‏‎ 0 0 0 0 0 0 0
A-B)‎)‏ وجوه اضافي (کسری) (net cash flow) 0 1,168.12 904.57 1,168.53 1,307.09 1,059.03 10,282.06
مانده وجوه تجمعی 0 1,168.12 2,072.69 3,241.22 4,548.32 5,607.34 15,889.40