نام واحد : پارس مرتعاجلیلی اهراب تمدید56447

نام محصول : سوسیس

 • سریال مجوز : 1752917
 • شماره مجوز : 70360
 • تاریخ مجوز : 28/09/1371
 • کد محصول : 15111411
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 2,150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%