نام واحد : غذایی خرمدشت شرقصیامی امین لوتمدید26779

نام محصول : سالادالویه

 • سریال مجوز : 1711495
 • شماره مجوز : 50333
 • تاریخ مجوز : 16/01/1373
 • کد محصول : 15131662
 • شرح محصول : سالادالویه
 • ظرفیت : 840 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%