نام واحد : ناصر انصاری

نام محصول : موکت تافتینگ

 • سریال مجوز : 1715970
 • شماره مجوز : 20161
 • تاریخ مجوز : 25/12/1369
 • کد محصول : 17221131
 • شرح محصول : موکت تافتینگ
 • ظرفیت : 280,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%