نام واحد : کش پیمان

نام محصول : نوارکشدار

 • سریال مجوز : 1715982
 • شماره مجوز : 22871
 • تاریخ مجوز : 18/12/1369
 • کد محصول : 17291235
 • شرح محصول : نوارکشدار
 • ظرفیت : 109 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%