نام واحد : حسین جامعی

نام محصول : موکت

 • سریال مجوز : 1715986
 • شماره مجوز : 5003
 • تاریخ مجوز : 14/12/1369
 • کد محصول : 17221130
 • شرح محصول : انواع موکت
 • ظرفیت : 150,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%