نام واحد : تهران کل

نام محصول : رنگرزی چاپ تکمیل

 • سریال مجوز : 1716246
 • شماره مجوز : 320373
 • تاریخ مجوز : 28/04/1368
 • کد محصول : 17121180
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه
 • ظرفیت : 9,000,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%