نام واحد : نشاسته وگلوکزفردتهرانمرادی-کاملیتمدید33476

نام محصول : نشاسته

 • سریال مجوز : 1757207
 • شماره مجوز : 69952
 • تاریخ مجوز : 23/07/1379
 • کد محصول : 15321131
 • شرح محصول : نشاسته از گندم
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%