نام واحد : طراحی مهندسی مهرگان پهنه

 • استان : تهران
 • شهر : قدس
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان صنعت یکم، کوی فن آوران، پلام 3 و 5،پلاک ثبتی 2784 و 2905 فرعی از 16 اصلی
 • تلفن واحد : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید حسین احمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دسته راهنمای خودرو

 • سریال مجوز : 810044000000
 • شماره مجوز : 62742
 • تاریخ مجوز : 08/04/1395
 • کد محصول : 3190512455
 • شرح محصول : دسته راهنمای خودرو
 • ظرفیت : 6,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%