نام واحد : ترینورم

نام محصول : فلورسنت

 • سریال مجوز : 1716164
 • شماره مجوز : 317530
 • تاریخ مجوز : 20/03/1369
 • کد محصول : 31501538
 • شرح محصول : چراغ فلورسنت
 • ظرفیت : 120,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%