نام واحد : دیجیترون

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : ج خراسان...
 • تلفن شرکت : **************023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج خراسان کیلومتر45شهرک صنعتی علی اباد
 • تلفن واحد : **************023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پایتخت

نام محصول : مراکزتلفنی دیجیتال000001-سوئیچ

 • سریال مجوز : 1703677
 • شماره مجوز : 34792
 • تاریخ مجوز : 13/09/1378
 • کد محصول : 32201211
 • شرح محصول : مرکزتلفن دیجیتال
 • ظرفیت : 300,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%