نام واحد : پلی کار

نام محصول : شارژر8-9ولت تلفنهای سیار

 • سریال مجوز : 1707085
 • شماره مجوز : 66441
 • تاریخ مجوز : 01/09/1373
 • کد محصول : 31101636
 • شرح محصول : شارژر مخابراتی
 • ظرفیت : 2,300 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%