نام واحد : صنایع الکترونیک رزم

نام محصول : دستگاه تست الکترونیکی مخاب

 • سریال مجوز : 1715667
 • شماره مجوز : 35709
 • تاریخ مجوز : 29/07/1374
 • کد محصول : 32201222
 • شرح محصول : تجهیزات جانبی مخابراتی
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%