نام واحد : رافونه انقلابما

نام محصول : مدارچاپی یک ودوطرفه سی

 • سریال مجوز : 1716278
 • شماره مجوز : 55425
 • تاریخ مجوز : 10/04/1377
 • کد محصول : 32101251
 • شرح محصول : بردمدارات چاپی
 • ظرفیت : 465 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%