نام واحد : جهاد دانشگاهی خواجه نصیرطوسی

نام محصول : فرستنده های رادیویی

 • سریال مجوز : 1735643
 • شماره مجوز : 30985
 • تاریخ مجوز : 27/06/1384
 • کد محصول : 32201140
 • شرح محصول : سایر دستگاههای فرستنده
 • ظرفیت : 2,800 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%