نام واحد : محمدبشوتن مقدم

نام محصول : مونتاژلامپ تصویرتلویزیون 4ا

 • سریال مجوز : 1756074
 • شماره مجوز : 39961
 • تاریخ مجوز : 14/10/1376
 • کد محصول : 32101111
 • شرح محصول : لامپ تصویررنگی
 • ظرفیت : 7,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع لامپهای الکترونیکی تیوپ و والو وسایراجزاءالکترون(3210)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%