نام واحد : رهگیرشهاب

نام محصول : طراحی مونتاژدوربین های مداربست

 • سریال مجوز : 1760615
 • شماره مجوز : 79040
 • تاریخ مجوز : 24/12/1379
 • کد محصول : 32201120
 • شرح محصول : دوربین تلویزیونی
 • ظرفیت : 1,300 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%