نام واحد : رایان کاوپژوه

نام محصول : سیستمهای انتقال تصویر

 • سریال مجوز : 1762343
 • شماره مجوز : 37295
 • تاریخ مجوز : 09/11/1380
 • کد محصول : 32201110
 • شرح محصول : دستگاههای فرستنده تلویزیونی
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%