نام واحد : موج نیکان

نام محصول : رادیوپخش خودرو

 • سریال مجوز : 1764525
 • شماره مجوز : 463142
 • تاریخ مجوز : 30/03/1378
 • کد محصول : 32301213
 • شرح محصول : رادیو خودرو
 • ظرفیت : 150 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%