نام واحد : زیمنس کارخانجات مخابراتی ایران itmc

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز
 • تلفن شرکت : ********726جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارمدرس کیلومتر2کارخانجات مخابراتی ایران کما ت 7268094
 • تلفن واحد : ******726جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی همتی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مرکز تلفن کم ظرفیت و پر ظرفیت

 • سریال مجوز : 2402601
 • شماره مجوز : 13249
 • تاریخ مجوز : 10/05/1383
 • کد محصول : 32201211
 • شرح محصول : مرکزتلفن دیجیتال
 • ظرفیت : 1,000,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%