نام واحد : صنایع الکترونیک ایران مکمل بهره برداری46959460379مورخ11/1

نام محصول : مانیتور

 • سریال مجوز : 2407514
 • شماره مجوز : 8582
 • تاریخ مجوز : 31/06/1378
 • کد محصول : 30001242
 • شرح محصول : انواع مانیتورکامپیوتر
 • ظرفیت : 60,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت گیرنده های تلویزیون ورادیو-دستگاههای ضبط وپخش(3230)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%