نام واحد : صنایع الکترونیک ایران شیرازمکمل بهره برداری46959460379مورخ7

نام محصول : سیستم های دسترسی مشترکین

 • سریال مجوز : 2410020
 • شماره مجوز : 20524
 • تاریخ مجوز : 24/07/1381
 • کد محصول : 32201239
 • شرح محصول : ملحقات مخابراتی access سیستم n6000
 • ظرفیت : 100,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%