نام واحد : ریزموج الوند

نام محصول : فیوزالکترونیکیال ای دیدارجهت

 • سریال مجوز : 3704257
 • شماره مجوز : 10740
 • تاریخ مجوز : 03/11/1379
 • کد محصول : 31201337
 • شرح محصول : فیوزالکترونیکی
 • ظرفیت : 94,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%