نام واحد : صادق فرزاد خواه

نام محصول : سیستمهای بی سیم

 • سریال مجوز : 3705293
 • شماره مجوز : 18080
 • تاریخ مجوز : 16/10/1383
 • کد محصول : 32201150
 • شرح محصول : سیستمهای بیسیم
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : رادیوتلویزیون وسایل ارتباط(32)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فرستنده های تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههای ارتباط تلفنی(3220)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%