نام واحد : سپهر کارتن آریا

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : شکوهیه فاز2...
 • تلفن شرکت : *******251جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مجید یوسف زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : مایع گاز پاک کن

 • سریال مجوز : 200203000000
 • شماره مجوز : 13780
 • تاریخ مجوز : 01/06/1395
 • کد محصول : 2424512347
 • شرح محصول : مایع گاز پاک کن
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%