نام واحد : 7253آدینه فام خرم

 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • نشانی شرکت : خ ناصرخسرو خ...
 • تلفن شرکت : ******661جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : زهرا نصیری
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کودهای محتوی عناصر ریز مغذی

 • سریال مجوز : 200205000000
 • شماره مجوز : 13363
 • تاریخ مجوز : 04/08/1391
 • کد محصول : 2412412358
 • شرح محصول : کودهای محتوی عناصر ریز مغذی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%