نام واحد : عسگرعسل فروش

نام محصول : تخت معاینه زنان

 • سریال مجوز : 1702644
 • شماره مجوز : 317963
 • تاریخ مجوز : 05/06/1353
 • کد محصول : 33111619
 • شرح محصول : تختهای بیمارستانی
 • ظرفیت : 12,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%