نام واحد : ابراهیم اکبری پور

نام محصول : انواع کانترمیزکارترولی حمل000و

 • سریال مجوز : 1705704
 • شماره مجوز : 63698
 • تاریخ مجوز : 10/09/1377
 • کد محصول : 33111113
 • شرح محصول : تجهیزات رادیولوژی
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%