نام واحد : صنایع دندانپزشکی بابکان ساراب

نام محصول : یونیت دندانپرشکی

 • سریال مجوز : 1705739
 • شماره مجوز : 42080
 • تاریخ مجوز : 01/11/1374
 • کد محصول : 33111911
 • شرح محصول : یونیت دندانپزشکی
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%