نام واحد : مصطفی معماریان

نام محصول : ظهورعکس

 • سریال مجوز : 1715922
 • شماره مجوز : 1
 • تاریخ مجوز : 01/12/1369
 • کد محصول : 33201151
 • شرح محصول : دستگاه ظهورعکس
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%