نام واحد : سیستمهای احیای نوزادتوسان

نام محصول : تخت و کارت نوزاد

 • سریال مجوز : 1716618
 • شماره مجوز : 265275
 • تاریخ مجوز : 05/11/1367
 • کد محصول : 33111619
 • شرح محصول : تختهای بیمارستانی
 • ظرفیت : 110 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%