نام واحد : به آئین طب

نام محصول : پیچ گوشتی - چکش - پیچ - پ

 • سریال مجوز : 1732767
 • شماره مجوز : 49216
 • تاریخ مجوز : 22/02/1375
 • کد محصول : 33111711
 • شرح محصول : وسایل ارتوپدی
 • ظرفیت : 41,700 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%