نام واحد : صنعت سازان تهران

نام محصول : دستگاه تست فیلترروغن

 • سریال مجوز : 1733999
 • شماره مجوز : 837
 • تاریخ مجوز : 04/05/1371
 • کد محصول : 33121331
 • شرح محصول : دستگاه تست فیلتر روغن
 • ظرفیت : 0 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%