نام واحد : نجم - محمد رضا زراعتی

نام محصول : شلا ق وپدال فرزخرطومی دندان

 • سریال مجوز : 1734382
 • شماره مجوز : 507
 • تاریخ مجوز : 30/08/1371
 • کد محصول : 33111910
 • شرح محصول : وسایل وتجهیزات دندانپزشکی
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%