نام واحد : حسین ومحسن منوچهری

نام محصول : موادسازی دندانآمالگاموتورکپ

 • سریال مجوز : 1737608
 • شماره مجوز : 3182
 • تاریخ مجوز : 14/04/1374
 • کد محصول : 33111910
 • شرح محصول : وسایل وتجهیزات دندانپزشکی
 • ظرفیت : 7 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%