نام واحد : زاک شیمی

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاههای الکترون

 • سریال مجوز : 1739592
 • شماره مجوز : 63748
 • تاریخ مجوز : 16/08/1375
 • کد محصول : 33122030
 • شرح محصول : سایرابزارها-دستگاهها-ماشینهای اندازه گیری-کنترل یاازمایش
 • ظرفیت : 2,700 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%