نام واحد : حسین قنبری ممان

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاه کنترلرالکتر

 • سریال مجوز : 1752391
 • شماره مجوز : 68606
 • تاریخ مجوز : 19/10/1375
 • کد محصول : 33301410
 • شرح محصول : تایمرالکترونیکی
 • ظرفیت : 5,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%