نام واحد : تهران ویرایش ماشین

نام محصول : مونتاژ کیس کامپیوتر

 • سریال مجوز : 1752890
 • شماره مجوز : 72002
 • تاریخ مجوز : 08/12/1375
 • کد محصول : 25201486
 • شرح محصول : بدنهقاب یاجعبه یاکیس کامپیوتر
 • ظرفیت : 250 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%