نام واحد : مهندسی کنترل قدرت

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : میدان فاطمی خ...
 • تلفن شرکت : *****889جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس اباد بلوارابن سینا خیابان صنوبر قطعه 10 از بلوک 03 آ 35
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منصور پیام
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : طراحی ومونتاژسیستمهای کنترل

 • سریال مجوز : 1753413
 • شماره مجوز : 75257
 • تاریخ مجوز : 28/06/1389
 • کد محصول : 33121210
 • شرح محصول : دستگاه ویژه اندازه گیری وکنترل کمیتهای جریان برق
 • ظرفیت : 130 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%