نام واحد : تعاونی مصرف سازمان بهزیستی کشور

نام محصول : طراحی ومونتاژتوالت معلولین

 • سریال مجوز : 1754079
 • شماره مجوز : 25206
 • تاریخ مجوز : 31/03/1376
 • کد محصول : 26911414
 • شرح محصول : دستشوئی اتوماتیک
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%