نام واحد : گستران صنایع نوین پارس

نام محصول : اسیلوسکوپ دیجیتال

 • سریال مجوز : 1754676
 • شماره مجوز : 28115
 • تاریخ مجوز : 04/05/1376
 • کد محصول : 33121211
 • شرح محصول : اوسیلوسکوپ نوسان نما
 • ظرفیت : 600 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%