نام واحد : مرکزنوآوریهای آموزشی ایران

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : خ فلسطین...
 • تلفن شرکت : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج شهریاربعدازسعیداباد ج حسن اباد خالصه سمت چپ
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : موتورالکتریکی

 • سریال مجوز : 1754855
 • شماره مجوز : 20728
 • تاریخ مجوز : 18/01/1386
 • کد محصول : 33122030
 • شرح محصول : سایرابزارها-دستگاهها-ماشینهای اندازه گیری-کنترل یاازمایش
 • ظرفیت : 25,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%