نام واحد : راچین

نام محصول : طراحی ومونتاژکوپلینگ دوطرفه

 • سریال مجوز : 1756520
 • شماره مجوز : 43474
 • تاریخ مجوز : 06/12/1376
 • کد محصول : 31901715
 • شرح محصول : کوپلینگ الکترومغناطیسی
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%