نام واحد : کامران عبادی

نام محصول : طراحی ومونتاژوتولیدکنترلرمشعل

 • سریال مجوز : 1756885
 • شماره مجوز : 52598
 • تاریخ مجوز : 29/02/1377
 • کد محصول : 33122030
 • شرح محصول : سایرابزارها-دستگاهها-ماشینهای اندازه گیری-کنترل یاازمایش
 • ظرفیت : 13,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%