نام واحد : بخارتله

نام محصول : قطعات کنترل سطح آب وتله ب

 • سریال مجوز : 1757009
 • شماره مجوز : 54918
 • تاریخ مجوز : 31/03/1377
 • کد محصول : 33121421
 • شرح محصول : تله بخار
 • ظرفیت : 1,400 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%