نام واحد : فنی مهندسی پردازش تصویرجم

نام محصول : طراحی ومونتاژمانیتورقلب

 • سریال مجوز : 1757187
 • شماره مجوز : 56743
 • تاریخ مجوز : 31/04/1377
 • کد محصول : 33111223
 • شرح محصول : دستگاه مانیتورینگ
 • ظرفیت : 28 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%