نام واحد : والاگسترالکترونیک

نام محصول : کنترل میکروموتوردندانپزشکی

 • سریال مجوز : 1758279
 • شماره مجوز : 25064
 • تاریخ مجوز : 09/04/1378
 • کد محصول : 31101225
 • شرح محصول : انواع میکروموتور
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%