نام واحد : پرندرازان

نام محصول : طراحی مونتاژشوکرالکترونیکی ب

 • سریال مجوز : 1758657
 • شماره مجوز : 30383
 • تاریخ مجوز : 29/06/1378
 • کد محصول : 33111221
 • شرح محصول : دستگاه الکتروشوک
 • ظرفیت : 230 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%