نام واحد : بازرگانی قطعات خودرونصیران میثاق

نام محصول : طراحی مونتاژساعت دیجیتالی خود

 • سریال مجوز : 1758921
 • شماره مجوز : 35638
 • تاریخ مجوز : 24/09/1378
 • کد محصول : 33301140
 • شرح محصول : انواع ساعت دیجیتالی
 • ظرفیت : 11,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%